IRライブラリ

ホーム / 投資家情報 / IRライブラリ

2024年3月期(2023年度)

第1四半期 第2四半期 第3四半期 決算期
決算短信 (676.7 KB) (681.1 KB) (648.6 KB) -
有価証券報告書 報告書 (100.6 KB) (118.7 KB) (103.5 KB) -
確認書 (11.8 KB) (11.8 KB) (11.8 KB) -
訂正報告書 報告書 - - - -
確認書 - - - -
内部統制報告書 - - - -
招集通知 - - - -
事業報告書 - - - -

2023年3月期(2022年度)

第1四半期 第2四半期 第3四半期 決算期
決算短信 (976.6 KB) (694.8 KB) (673.2 KB) (1.6 MB)
有価証券報告書 報告書 (104.6 KB) (284.9 KB) (102.9 KB) (491.5 KB)
確認書 (12.3 KB) (79.5 KB) (11.9 KB) (11.7 KB)
訂正報告書 報告書 - - - -
確認書 - - - -
内部統制報告書 - - - (15.0 KB)
招集通知 - - - (1.4 MB)
事業報告書 - - - -
臨時報告書

2022年3月期(2021年度)

第1四半期 第2四半期 第3四半期 決算期
決算短信 (1.6 MB) (991.6 KB) (1.1 MB) (2.1 MB)
有価証券報告書 報告書 (270.1 KB) (285.9 KB) (266.4 KB) (493.8 KB)
確認書 (74.9 KB) (80.1 KB) (75.2 KB) (12.4 KB)
訂正報告書 報告書 - - - -
確認書 - - - -
内部統制報告書 - - - (15.7 KB)
招集通知 - - - (1.4 MB)
事業報告書 - - - -
臨時報告書

令和3年3月期(2020年度)

第1四半期 第2四半期 第3四半期 決算期
決算短信 (1.1 MB) (1.1 MB) (1.1 MB) (2.2 MB)
有価証券報告書 報告書 (264.2 KB) (281.1 KB) (253.5 KB) (850.3 KB)
確認書 (84.4 KB) (75.6 KB) (80.9 KB) (80.3 KB)
訂正報告書 報告書 - - - -
確認書 - - - -
内部統制報告書 - - - (116.6 KB)
招集通知 - - - (1.3 MB)
事業報告書 - - - (1.2 MB)
臨時報告書

令和2年3月期(2019年度)

第1四半期 第2四半期 第3四半期 決算期
決算短信 (1.0 MB) (1.0 MB) (1.0 MB) (2.2 MB)
有価証券報告書 報告書 (3.3 MB) (266.8 KB) (242.0 KB) (894.2 KB)
確認書 (137.5 KB) (79.3 KB) (79.2 KB) (84.5 KB)
訂正報告書 報告書 - - - -
確認書 - - - -
内部統制報告書 - - - (119.0 KB)
招集通知 - - - (562.4 KB)
事業報告書 - - - (1.3 MB)
臨時報告書